Regulamin

REGULAMIN

§ 1. Karnety i opłaty

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami, a także osoby korzystające z kart Medicover Sport.
 2. Karnet jest ważny tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
 3. Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia. 
 4. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi. 
 5. Karnet jest dowodem wpłaty. 
 6. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. 

§2. Korzystanie z usług 

 1. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z §1, mają prawo:
  • korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć,
  • używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, paski, klocki i liny,
  • używać na sali ćwiczeń własnej maty,
  • korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali.
 2. Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie.
 3. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę.
 4. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie asan bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie. 
 5. Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej.
 6. Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.
 7. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są do zapamiętania indywidualnych wskazówek podanych przez nauczyciela dotyczących wykonania konkretnego ćwiczenia oraz do stosowania tych wskazówek przy każdym powtórzeniu danego ćwiczenia.
 8. Klient bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. 
 9. Zaleca się by klient zawarł we własnym zakresie ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w związku z wykonywanymi czynnościami w zorganizowanych zajęciach Jogi.
 10. Klient zobowiązany jest: 
  • do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się. 
  • stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń szkoły oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez pracowników szkoły. 
  • zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w wyznaczonych miejscach wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 
  • wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących. 
  • po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce. 
  • do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń szkoły. 
  • niespożywania alkoholu oraz niepalenia na terenie szkoły. 
  • do przestrzegania Regulaminu. 
 11. Nauczyciel ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi opłatę za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług szkoły, opisanych w Regulaminie.

§3. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie uwagi, dotyczące pracy szkoły, jak również propozycje zmian, mogą być składane pisemnie i wręczane pracownikom obsługi. 
 2. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren szkoły. 
 3. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt audio, system grzewczy, itp. 
 4. Osoba, która wykupuje karnet, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.